real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Ucinowicz   


Dzi minister edukacji Anna Zalewska przedstawia najnowsze dane z Systemu Informacji Owiatowej. Prezentujc je pomina wane, ale niewygodne dla siebie, informacje dotyczce zwolnie. Podczas konferencji prasowej szefowa MEN nie odpowiedziaa rwnie na pytanie o liczb zwolnionych nauczycieli. Skupia si przede wszystkim na informacji, e przybyo ok. 12 tysicy etatw. Nie wyjania jednak, e miejsc pracy przybyo przede wszystkim w przedszkolach (w ktrych zostay dzieci szecioletnie, a samorzd ma obowizek przyj do przedszkola wszystkie dzieci trzy-, cztero- i picioletnie). To nie koniec ruchu kadrowego w owiacie. Z SIO wynika, e z uprawnie emerytalnych skorzystao 6564 nauczycieli, natomiast z uprawnie do wiadcze kompensacyjnych - 2 629 nauczycieli (dane MEN wg SIO). Minister edukacji w dalszym cigu nie przyznaje, e w wyniku reformy edukacji nauczyciele utracili prac i bd j traciw czasie stopniowego likwidowania gimnazjw, czyli do roku 2019.Wystpienie ZNP do Pani Agaty Kornhauser-Dudy

 


Sejm przyj nowelizacj Karty Nauczyciela

m.in.:

? nowe zasady awansu zawodowego (awans wyduony do 15 lat),

? obligatoryjna ocena pracy co 3 lata,

? nowe kryteria oceny pracy,

? urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy,

? likwidacja dodatkw socjalnych .

CZYTAJ WICEJ

USTAWA O FINANSOWANIU ZADA OWIATOWYCH Z 27 padziernika 2017 r.


Protest w obronie autonomii zawodu nauczyciela

i godnych zarobkw pedagogw 

Awans zawodowy a ocena moralnoci

Zwizek domaga si wycofania projektu nowelizacji Karty nauczyciela procedowanego razem z now ustaw o finansowaniu zada owiatowych. Nauczyciele nie chc ?prezentu? w postaci powizania ich awansu zawodowego z ocen moralnoci. Ocena moralnoci w miejscu pracy moe prowadzi do naduy, a nawet do dyskryminacji ze wzgldu na pogldy czy przekonania religijne - czytamy w licie prezesa ZNP do minister edukacji.Komunikat ws. reformy w owiacie

Zwizek Nauczycielstwa Polskiego wystpi z inicjatyw przesunicia
o rok terminu wdroenia reformy w owiacie.
Ponad 910 tysicy podpisw

20 kwietnia 2017 r. penomocnik Komitetu Referendalnego Sawomir Broniarz
oraz zastpca penomocnika Dorota oboda wraz z przedstawicielami Komitetu Referendalnego zoyli w Sejmie ponad 910 tysicy podpisw obywateli popierajcych wniosek o przeprowadzenie oglnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli
w sprawie reformy systemu owiaty.

 


DZIESI POSTULATW RODZICW

7 marca 2017 r. odbya si przed gmachem ministerstwa edukacji wsplna pikieta rodzicw i nauczycieli. Rodzice przedstawili swoje postulaty strajkowe i wywietlili je na gmachu resortu.

Rodzice domagaj si m.in. natychmiastowego zatrzymania wprowadzania reformy edukacji.

 

POSTULATY

 Waloryzacja wynagrodze nauczycieli

Wynagrodzenie zasadnicze wzronie od 20 do 40 zotych brutto.

Portal tygodnika

"Solidarno" przeprasza ZNP


 

OGLNOKRAJOWE REFERENDUM

W SPRAWIE REFORMY SYSTEMU OWIATY

Deklaracja na rzecz przeprowadzenia oglnokrajowego referendum

Komitet referendalny

www.referendum-szkolne.pl

pobierz listSpr zbiorowy prowadzony przez oddziay ZNP
jest zgodny z przepisami prawa

dania ZNP mieszcz si w zakresie spraw, o ktre moe toczy si spr zbiorowy. Wbrew twierdzeniom kuratorw owiaty w pismach rozesanych do dyrektorw szk i placwek owiatowych, dziaania Zwizku podjte w ramach sporu zbiorowego s legalne i waciwie realizuj zapisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwizywaniu sporw zbiorowych.


Rozmowy w MEN o finansowaniu zada owiatowych

12 stycznia w resorcie edukacji odbyo si spotkanie grup roboczych do spraw: finansowania owiaty, wynagradzania nauczycieli oraz innych pracownikw owiaty, dziaajcych w ramach powoanego przez Ministra Edukacji Narodowej Zespou do spraw statusu zawodowego pracownikw owiaty.

 

Prezydent podpisa ustawy wprowadzajce reform edukacji

Nie takiej zmiany potrzebuje polska szkoa!


SPR ZBIOROWY ? STRAJK ?

20 grudnia 2016 r. Zarzd Gwny ZNP
zdecydowa, e rozpoczyna procedury zmierzajce
do wszczcia sporu zbiorowego.
Strajk jest ostatnim elementem sporu zbiorowego?OGLNOPOLSKA AKCJA PROTESTACYJNA ZNP

MANIFESTACJA
19 LISTOPADA 2016 r. - WARSZAWA
PETYCJA ZNP

damy wstrzymania szkodliwej reformy systemu edukacji!

ZDJCIA - PIKIETA POD URZDEM WOJEWDZKIM W BIAYMSTOKU - 10.10.2016

Inicjatywa w Sejmie

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego oraz niektrych innych ustaw.

Za skierowaniem obywatelskiego projektu ?Pensje nauczycieli z budetu?
do dalszych prac byy wszystkie kluby i koa poselskie.


Apel ZNP do minister edukacji

o interwencj w sprawie zlecania zaj po likwidacji godzin karcianych

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorw, nauczycieli i pracownikw owiaty


Koalicja ?NIE dla chaosu w szkole?
W zwizku z planowan reform edukacji 24 sierpnia 2016 r. zawizaa si Koalicja ?NIE dla chaosu w szkole?. Tworz j organizacje, instytucje, ruchy spoeczne, rodzice i nauczyciele, ktrym ley na sercu dobro dzieci i modziey. Wg Koalicji, polska szkoa nie potrzebuje rewolucji,
lecz mdrych i przemylanych zmian.
Dzi przystpiy do niej nastpujce organizacje:
? Obywatele dla Edukacji,
? Przestrze dla Edukacji,
? Stowarzyszenie Rodzice dla Edukacji,
? Spoeczne Towarzystwo Owiatowe,
? Krajowe Forum Owiaty Niepublicznej,
? Komitet Obrony Demokracji,
? Spoeczny Monitor Edukacji,
? Evidence Institute,
? Zwizek Nauczycielstwa Polskiego.
? Formua koalicji jest otwarta.
Koalicja przygotowuje ulotk dla rodzicw pod hasem ?NIE dla chaosu w szkole?.

Zesp Koalicji
Petycja w obronie polskiej szkoy

Zwizek Nauczycielstwa Polskiego, w trosce o wysok jako ksztacenia i wychowania,
majc na uwadze dobro dziecka i ucznia, przewidujc ogromne koszty
spoeczne i finansowe, wynikajce z zapowiadanej reformy,
rozpoczyna akcj zbierania podpisw pod petycj w obronie polskiej szkoy.

Zwracamy si do rodzicw, nauczycieli, samorzdowcw, organizacji pozarzdowych, ruchw spoecznych oraz osb,
ktrym ley na sercu dobro dzieci, o podpisanie petycji zamieszczonej na stronie:

 

www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly


Stanowisko Prezydium ZG ZNP z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie reformy ustroju szkolnego

 

Pytania do Minister Edukacji Narodowej


Reforma owiaty Anny Zalewskiej

Komentarz prezesa ZNP
 

Szkoa bez demokracji nie moe dziaa

video-wywiad z prezesem ZNP (Wyborcza.pl wideo)

 


Projekt Ustawy

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego

oraz niektrych innych ustaw

 


Zwizek wygra z tygodnikiem ?Wprost?!


Pierwsze 100 dni rzdu. Dlaczego to nie s dobre zmiany?


Pensje nauczycieli z budetu w formie dotacji celowej

Zwizek Nauczycielstwa Polskiego zaprezentowa projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego oraz niektrych innych ustaw. Propozycja ZNP polega na zmianie finansowania wynagrodze nauczycielskich z subwencji owiatowej na dotacj celow. Takie rozwizanie zdejmie z samorzdw ciar finansowania wynagrodze nauczycielskich. W szerszej perspektywie zahamuje proces przekazywania publicznych samorzdowych szk podmiotom zewntrznym. (?)

CZYTAJ WICEJ


Opinia ZNP - Budet 2016

Przedoony do zaopiniowania projekt budetu nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb niezbdnych do realizacji zada edukacyjnych w roku 2016.


Nowelizacja ustawy o systemie owiaty

Dz.U. 2015 poz. 357

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektrych innych ustaw


APEL

Zarzdu Oddziau Zwizku Nauczycielstwa Polskiego w Biaymstoku

do nauczycieli, pracownikw owiaty, zwizkowcw,
samorzdw i spoecznoci lokalnych
w sprawie destabilizacji owiaty i likwidacji gimnazjw.


PETYCJA Razem dla gimnazjw!


14 padziernika 2015 r. Nauczycielskim Dniem Protestu

Wsplna manifestacja ZNP i owiatowej ?S?

Kierownictwo Zwizku Nauczycielstwa Polskiego spotkao si z wadzami owiatowej ?Solidarnoci?. Podczas spotkania ustalono, e wsplna manifestacja ZNP i owiatowej ?S? rozpocznie si 14 padziernika o godz. 13.00 przed Kancelari Prezesa Rady Ministrw.

? Komunikat po spotkaniu ZNP i KSOiW NSZZ "Solidarno".

? Uchwaa nr 17/2015 ZG ZNP z dnia 30 wrzenia 2015 r. w sprawie oglnopolskiej akcji protestacyjnej.

? Apel do samorzdowcw o wsparcie demonstracji i uatwienie czonkom owiatowych zwizkw zawodowych udziau w Nauczycielskim Dniu Protestu, ktry odbdzie si 14 padziernika w Warszawie.


?Gdzie si podziao 15 miliardw zotych??

?jak wzrastaj nakady na edukacj przedstawiamy poniej, pozostawiajc te dane bez komentarza:

Planowany udzia wydatkw na owiat i wychowanie w PKB:

2005 - 3,00%, 2006 - 2,87%, 2007 - 2,70%, 2008 - 2,56%, 2009 - 2,63%, 2010 - brak danych, 2011 - brak danych, 2012 - 2,63%, 2013 - 2,52%, 2014 - 2,54%, 2015 - 2,52%

Kampania RAZEM DLA EDUKACJI


Szefowa MEN: nie ma pienidzy na podwyki

W budecie nie ma rodkw, ktre umoliwiayby przyznanie podwyek nauczycielom
w 2016 r. - owiadczya minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

? Dodaa, e w obecnej sytuacji ?nie ma sensu dosypywania pienidzy do tego systemu??.

? Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska jest pierwszym ministrem edukacji,
ktry nie dba o nauczycieli i ich warunki pracy?.

?.. Tymczasem minister edukacji nieustannie dyskredytuje prac pedagogw,
przyczyniajc si do spadku zaufania opinii publicznej do zawodu nauczyciela....


Uchwaa Nr10/2015
Prezydium Zarzdu Gwnego ZNP z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie oglnopolskiej akcji protestacyjnej i zmiany uchway Prezydium Zarzdu Gwnego ZNP z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczcia sporu zbiorowego


Wielka manipulacja!!!

(?) ?formua spotkania zaskoczya nas, a tematyka cakowicie odbiegaa od postulatw formuowanych przez zwizki zawodowe od wielu miesicy? (?) ?z zaenowaniem przyjlimy zaprezentowany przez ni sposb narracji i przywoywane argumenty? (?)
Ufamy, e Pani Minister zreflektuje si i wreszcie z uwag pochyli nad zagadnieniami, ktrych rozwizanie stanie si rzeczywist gwarancj jakoci pracy szkoy sucej dobru ucznia?

CZYTAJ WICEJ


Minister zaprasza na spotkanie 16 lipca.

?Z moich licznych rozmw z przedstawicielami zwizkw zawodowych reprezentujcych nauczycieli wynika potrzeba stworzenia wsplnych zespow tematycznych, ktre wypracowayby propozycje zmian w systemie owiaty? ? wyjania szefowa MEN.
Prosi ZNP o ?wsparcie w planach utworzenia platformy ponad podziaami??

CZYTAJ WICEJ


Rozpoczyna si oglnopolski protest!

17 marca br. Zarzd Gwny ZNP podj decyzj o rozpoczciu oglnopolskiej akcji protestacyjnej pracownikw owiaty i zorganizowaniu manifestacji w Warszawie w sobot, 18 kwietnia br.

CZYTAJ WICEJ


Negocjacje pacowe

2 marca w resorcie edukacji odbyo si pierwsze spotkanie przedstawicieli ZNP
z minister edukacji Joann Kluzik-Rostkowsk. Negocjacje ruszyy na wniosek ZNP.


Ferie zimowe w szkoach


GWNE KIERUNKI I WYTYCZNE
PROGRAMU DZIAANIA

ZWIZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO


Sejm RP: zakaz prowadzenia szk przez spki komunalne


SZANOWNA PANI MINISTER?

Anna Sosna, Nauczyciel roku 2011, ?Gos Nauczycielski? nr 50

? (?) To wstyd, e polaryzuje pani spoeczestwo (?)

To wstyd, e zamiast uczy szacunku do tego piknego zawodu, podega pani do kolejnych nienawistnych wystpie (?)

To wstyd, e zamiast rozmawia z nami wystpuje pani przeciwko nam (?)

To wstyd, e nie zauwaya pani zmian, ktre od wielu lat dokonuj si w polskiej szkole (?)

To wstyd, e nie dba pani o wizerunek szkoy i nauczycieli w mediach, e pozwala pani na nagonki, a nawet je prowokuje (?)

(?) w Polsce minister edukacji publicznie etykietuje swoich nauczycieli, przypisuje im lenistwo,
celowe miganie si od pracy,arogancj, ktr trzeba naprawia donosami (?)
To ogromna przykro pracowa dla przeoonego, ktry tak traktuje swoich przeoonych (?).?

WICEJ NA TEMAT
41. Krajowy Zjazd Delegatw ZNP z udziaem goci

?Wszystko zaczyna si od dobrego nauczyciela? ?
mwi podczas uroczystego otwarcia Zjazdu prezes ZNP Sawomir Broniarz.

- Jestemy w Zwizku, bo wierzymy, e kade dziecko, niezalenie od tego gdzie mieszka, jak wyglda, ile zarabiaj jego rodzice ma prawo do dobrej publicznej edukacji. Bo wierzymy, e wszyscy mamy prawo do lepszej przyszoci? WICEJ NA TEMAT

Delegaci przyjli uchway, stanowiska, program dziaania na kolejn kadencj oraz zmiany w Statucie ZNP,
a take Apel do parlamentarzystw, wadz rzdowych i samorzdowych w sprawie jakoci nadzoru prawnego w owiacie.

APEL


Sawomir Broniarz prezesem ZNP

Sawomir Broniarz - dotychczasowy prezes Zwizku - zosta dzi ponownie wybrany na szefa ZNP podczas 41. Krajowego Zjazdu Delegatw ZNP.


Polityka edukacyjna MEN
zmierza do prywatyzacji

??Jestemy zaniepokojeni kierunkiem polityki edukacyjnej zmierzajcym
do prywatyzacji edukacji, ktry wytycza Pani wypowiadajc si
m.in. na temat funkcjonowania maych wiejskich szk??
- list prezesa ZNP do minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej.


Budet na rok 2015 w Sejmie


http://www.znp.edu.pl/element/2131/ZNP_interweniuje_ws._asystenta_nauczyciela

ZNP interweniuje w sprawie asystenta nauczyciela

Zwizek Nauczycielstwa Polskiego zwrci si do pani premier o podjcie dziaa wobec decyzji ministra pracy ws. asystenta nauczyciela.

W kwietniu br. ZNP wystpi do premiera z wnioskiem o umieszczenie w rozporzdzeniu o pracownikach samorzdowych asystenta nauczyciela. Wniosek wynika z zapisw prawa tj. ustawy o systemie owiaty, ustawy o pracownikach samorzdowych. Ustawy te stanowi, i osoby zatrudnione w jednostkach samorzdowych (a tak jest szkoa) s pracownikami samorzdowymi. Po 6 miesicach oczekiwa ministerstwo pracy przesao stanowisko, i asystenci nie znajd si w rozporzdzeniu.

Zwizek spraw skierowa rwnie do Rzecznika Praw Obywatelskich i Gwnego Inspektora Pracy.

WICEJ NA TEMAT


http://www.znp.edu.pl/element/2126/Ministerstwo_edukacji_manipuluje_przy_podziale_subwencji

Ministerstwo edukacji manipuluje
przy podziale subwencji

Wg ZNP, niedofinansowanie zada owiatowych bdzie pogbiao, ju i dzi bardzo widoczne, narastanie patologii w systemie owiaty. Skutkiem przyjtych zaoe budetowych na rok 2015 bdzie dalsze przekazywanie prowadzenia szk podmiotom prywatnym. ZNP oczekuje od parlamentu zwikszenia nakadw na edukacj, w tym na pace dla nauczycieli.

WICEJ NA TEMAT


2014-10-13 20:25:21

List prezesa ZNP do premier Ewy Kopacz

Rzd powinien skupi si na walce z obniajcym si statusem spoecznym zawodu nauczyciela i dy do wzrostu wynagrodze pracownikw owiaty - napisa prezes ZNP
Sawomir Broniarz w licie do premier Ewy Kopacz z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

WICEJ NA TEMATSTANOWISKO ZG ZNP

w sprawie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego

czytaj dalej...


REFORMA POLSKIEGO SYSTEMU OWIATY

MONITORING ZMIAN WDRAANYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

czytaj dalej...


WIADCZENIA DLA NAUCZYCIELI

(emerytura, wiadczenie kompensacyjne,emerytura pomostowa)

prezentacja


LIKWIDACJA SZKӣ

- informacja ZNP

czytaj dalej...Obowizek szkolny dla szeciolatkw

przesunity do 2014 roku

czytaj dalej...Rada Ministrw przyja projekt zmiany ustawy
o systemie owiaty dotyczcy szeciolatkw

Badanie- czas pracy nauczycieli- zobacz!!!


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, what is url. Valid ZNP Odział Białystok and autor - Piotr Kiercel.